Úvod

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec disponuje

  • Dlouholetými zkušenostmi při správě obytných domů se zapracovaným kolektivem zaměstnanců s praxí a odbornými znalostmi, zajišťující služby na vysoké úrovni.
  • Softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, společenství vlastníků i ostatních vlastníků.
  • Znalostí právních předpisů – občanského zákoníku, zákona o obchodních společnostech, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových zákonů a ostatních předpisů platných pro správu a kompletního zajištění provozu a služeb souvisejících s užíváním obytných domů a nebytových prostor.
  • Přístupem k informacím v rámci začlenění ve SČMBD, potřebným pro zajišťování a kvalitní správu majetku družstva, majetku společenství vlastníků jednotek a majetku vlastníků.
  • Možností zajištění výhodného pojištění majetku v rámci rámcové smlouvy.
  • Dlouhodobou ekonomickou stabilitou.

.

OZNÁMENÍ:

Tímto bychom vám chtěli oznámit, že převody bytů do vlastnictví oprávněným členům družstva lze realizovat až do 31.12.2030.
Jestliže byla na daný byt v zákonem stanovené lhůtě podána výzva k převodu bytu do vlastnictví, může tak člen družstva a nájemce takového bytu, pokud bude chtít, kdykoliv v této době doručit na družstvo žádost o převod bytu do vlastnictví a my poté žádost do 10-ti měsíců vyřídíme.

.

Volba delegátů pro rok 2021 – 2026
-----------------------------------------------------

Vážení členi družstva, vzhledem k tomu, že funkční období zvolených delegátů skončilo v roce 2020, je potřeba, abyste si v jednotlivých volebních obvodech zvolili delegáty pro rok 2021–2026 nové. Za každý volební obvod je volen jeden delegát a jeden náhradník delegáta z řad členů zařazených do volebního obvodu (jeden volební obvod odpovídá cca 50 členům). Zákonem č. 601/2020 Sb., byla i našemu družstvu v době pandemie Covid-19 povolena možnost rozhodovat a volit korespondenčně (písemně nebo pomocí technických prostředků), což jsme ve vašem zájmu velmi uvítali, jelikož naše družstvo čítá velký počet členů a není možné, abychom v této situaci rozhodovali a volili prezenčně, což je i na jednu stranu takřka zakázané (splnění mnoha podmínek) a na druhou stranu i kdyby to bylo možné, nechtěli bychom vás vystavovat osobnímu kontaktu s mnoha ostatními lidmi. Proto byly na pomoc v těchto dnech domovním důvěrníkům a předsedům samospráv zaslány družstvem podklady pro korespondenční volbu delegáta a jeho náhradníka, s tím, aby se alespoň v této nelehké době jednotliví domovní důvěrníci a předsedové samospráv zařazeni do stejného volebního obvodu mezi sebou telefonicky spojili a navrhli za daný volební obvod svého delegáta a náhradníka delegáta (po projednání s dotyčnými osobami), kterého vepíší do připravených seznamů, aby tak mohli jednotliví členové ze zařazených domů ke jménu delegáta a jeho náhradníka svým podpisem do příslušného sloupce vyjádřit, zda s navrženým delegátem a jeho náhradníkem souhlasí či nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že je povinností každého člena družstva zařazeného do určitého volebního obvodu svého delegáta a jeho náhradníka zvolit a výsledek volby pak na družstvo doručit, rozhodli jsme se, že vám v této obtížné době při této volbě pomůžeme alespoň těmito písemnými materiály a podklady. Takto podepsané seznamy nám, prosím, pak neprodleně, nejpozději však do 31.3.2021, doručte zpět na družstvo. Tyto seznamy budou sloužit jako doklad o korespondenční volbě delegáta a náhradníka delegáta. Volební obvody máte zveřejněny na našich stránkách na info-desce v oddíle oznámení.

.

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ:
----------------------------------

S účinností od 31.12.2020 došlo k novelizaci zákona LEX COVID a od uvedeného data lze až do 30.6.2021 využít korespondenčního hlasování nebo hlasování pomocí technických prostředků, i když to neumožňuje zakladatelské právní jednání nebo to zákon zakazuje (jako v případě shromáždění delegátů BD) bez ohledu na to, zda konání schůze omezuje mimořádné opatření. Kvůli možnosti hlasovat per rollam tak již nemusíme sledovat informace ohledně dalších omezujících opatření, zda je možno konat schůze prezenčně, a to až do 30.6.2021.

I když poslanecká sněmovna nouzový stav trvající od 5.10.2020 do 14.2.2021 nepro­dloužila, rozhodla vláda o vyhlášení nového nouzového stavu (v pořadí třetího) a o přijetí nových krizových opatření do 28.2.2021. Opatření pro ochranu zdraví občanů se příliš neliší od dosavadních opatření, i nadále je zakázán volný pohyb osob a nařízeno omezit kontakty na max. 2 osob na veřejných místech. Novinkou je, že se vládní opatření poprvé zabývá výslovně podmínkami pro konání orgánu právnické osoby a pro volby v právnické osobě (viz čl. VI. usnesení vlády č. 127). Opět se umožňuje konat schůze při max. 10 osobách. Mohou se tedy konat schůze většiny představenstev, kontrolních komisí, výborů apod. Možné jsou i schůze s malým počtem členů/vlastníků. Má-li se konat schůze, které se na jednom místě zúčastní více než 10 osob, je nutné dodržet následující podmínky: a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95, b) je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry, c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR-testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden před nejvýše 3 dny, d) zasedání se může zúčastnit max. 50 osob. V počtu nad 50 osob lze za výše uvedených podmínek konat zasedání pouze tehdy, kdy jde o nezbytné splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto povinnosti se výslovně řadí volby orgánů). Tato omezení představují podstatnou překážku pro většinu schůzí členů BD a SVJ.

Neprodloužení dosavadního nouzového stavu má vliv na ukončení funkčního období osob, kterým bylo prodlouženo na základě § 20 odst. 1 LEX COVID do konce r. 2020. Funkční období se podle zmíněného ustanovení prodlužují do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Mimořádná opatření jsou definována v § 1 LEX COVID, jsou však vázána pouze k r. 2020. Nový nouzový stav a s ním související opatření vlády již tuto definici nesplňují. Funkční období členů orgánů, která byla na základě LEX COVID v r. 2020 prodloužena, tak končí dnem 15.5.2021.

1)

Dne 27.2.2021 došlo k situaci, kdy:

a)

byl tzv. pandemickým zákonem vyhlášen stav pandemické pohotovosti a zároveň

b)

vládou vyhlášen nový nouzový stav (v pořadí čtvrtý) na dobu 30 dnů. Účinnosti nabyl zákon č. zákon č. 94/2021 Sb., o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon),
kterým se vyhlašuje stav pandemické pohotovosti. Tento stav má trvat do 28.2.2022 a může ho ukončit nebo obnovit
rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Stav pandemické pohotovosti umožňuje Ministerstvu zdravotnictví ČR a krajským hygienickým
stanicím přijímat mimořádná opatření, která se mohou týkat širokého spektra činností (vč. shromažďování, veřejné dopravy,
školství, provozování služeb apod). a která podléhají přezkumu Nejvyšším správním soudem. Pandemický zákon zaručuje také
náhradu skutečné škody osobám, kterým tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními na základě
pandemického zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Přesto jsou aktuálně platná mimořádná opatření vydána nikoli
na základě stavu pandemické pohotovosti, ale na základě nově vyhlášeného nouzového stavu (jedině nouzový stav umožňuje
omezit volný pohyb osob). Zároveň byla s účinností od 27.2.2021 vyhlášena nová mimořádná opatření, která (přinejmenším
pokud jde o konání schůzí) odpovídají dosavadnímu opatření popsanému výše. Vydávání mimořádných opatření na základě
pandemického zákona lze očekávat až po skončení nouzového stavu (jeho trvání se prozatím předpokládá do 28.3.2021).

2)

S účinností ode dne 1.3.2021 se zpřísňují podmínky pro volný pohyb osob i během denních hodin. Není dovoleno se pohybovat
mimo území obce, v níž má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. V rámci okresu je možné cestovat např. za účelem nákupu
(obstarání základních životních potřeb), mimo okres platí výjimky např. pro cesty do zaměstnání nebo k lékaři. Mezi
výjimkami (bod II. odst. 9 mimořádného opatření vlády č. 216) je rovněž cesta na zasedání orgánu právnické osoby.
Pokud by tedy nebránily konání schůzí další podmínky uvedené v čl. X. opatření (zejména nutnost negativních testů a
rozestupy 2 metry), účast na schůzi toto přísné opatření dovoluje a teoreticky by bylo možné na schůzi cestovat i do jiného
okresu. Podmínky pro konání schůzí jinak i nadále zůstávají stejné, jako jsou popsány výše. Poněkud nelogicky zůstalo v
podmínkách konání schůze také použití chirurgické roušky, přestože opatření Ministerstva zdravotnictví účinné od 1.3.2021
chirurgické roušky jako prostředek ochrany dýchacích cest již neuznává a vyžaduje nosit, cit.: „respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání
šíření kapének“.