I v pandemii jsme se o naše družstevníky ve všech směrech snažili postarat co možná nejlépe

Vážení členové družstva,

rádi bychom vám oznámili, že za tyto poslední dva roky, kdy se nově zvolené představenstvo zhostilo své funkce a nastoupilo do nelehkého období vyvolaného koronavirem, přičemž se v takovém období nikdy žádní členové představenstva, a ani žádní zaměstnanci družstva ještě neocitli, můžeme s radostí oznámit, že se nám vždy podařilo všechny činnosti družstva obstarat v plné míře a v zákonných termínech. Dne 1.7.2020 nabyla účinnosti velká novela bytového spoluvlastnictví a postupně i další zákony týkající se družstva, společenství vlastníků jednotek a převodu bytů do vlastnictví. Měli jsme zákonnou povinnost uzpůsobit stanovy družstva, řády a ostatní vnitrodružstevní směrnice do souladu s novou legislativou, což se nám i ve ztížených podmínkách podařilo! I přesto, že se během těchto dvou let stalo, že se mnozí naši zaměstnanci ocitli v nařízené karanténě, byli sami nemocní nebo museli v důsledku epidemie koronaviru ošetřovat člena rodiny anebo zůstat doma s dítětem, kdy byly uzavřeny školky a školy, tak přesto, že na družstvu z osmi zaměstnanců zůstali byť i v jeden okamžik pouze tři nebo čtyři a všechny nás toto nelehké období stálo stovky hodin přesčasů, vždy jsme pro vás zvládli plně a včas zajistit zpracování účetnictví, DPH, účetní závěrku, převody družstevních podílů, vyřídit záležitosti se státními organizacemi, odsouhlasit podnájem bytů a stavební bytové úpravy, během pár dnů byly vždy zajištěny požadované opravy v družstevních domech, i když řada řemeslníků v důsledku koronaviru ukončila svoji živnost, a ač je obecně v celé republice řemeslníků nedostatek a bohužel se tento nedostatek bude jen zvyšovat díky tomu, že mládež nemá zájem o studium učebních oborů, tak se družstvu i přes své pracovní vytížení řemeslníci snažili vyjít vstříc a jak jim to jen jejich práce umožnila, provedli nám nahlášené opravy v co nejkratších termínech. V dojezdových časech byly rovněž zajištěny havarijní služby, dále probíhala výběrová řízení na zhotovitele díla, rovněž byla vždy v termínech zpracována prohlášení vlastníka na rozdělení domu na jednotlivé jednotky, taktéž byly včas vypracovány smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví oprávněných členů družstva, oproti minulým létům jsme na základě nařízení zákona založili mnoho společenství vlastníků jednotek, kdy v tomto zakládání musíme i nadále dle požadavku zákona pokračovat. Těmto novým právnickým osobám jsme vždy nabídli i vedení správy, abychom zajistili družstevníkům, kteří se z nařízení zákona ocitli v této nově zřízené právnické osobě, právní jistotu, bezpečnost bydlení a ochranu zaplacených prostředků, i na úkor nás, jelikož nám tímto přibylo skutečně velké množství práce navíc.

Dle ekonomické analýzy bylo zjištěno, že již mnoho let nestačí vybíraný správní poplatek na pokrytí nákladů správy družstva a nebýt vedlejší podnikatelské činnosti, kterou provádíme pro různá společenství vlastníků jednotek, kdy právě tento poplatek za správu společenství vlastníků vytváří zisk družstva a dotuje nedostatečně vysoký správní poplatek vybíraný od členů družstva, muselo by dojít ke zvýšení tohoto poplatku alespoň o 90 Kč/byt/měsíc, namísto navrhovaného zvýšení poplatku na správu družstva o 40 Kč/byt/měsíc. Navíc se zisk z této vedlejší podnikatelské činnosti, tedy zvýšenou prací našich zaměstnanců, objeví ve fondu oprav každého družstevního domu. Abychom se chovali hospodárně a maximálně i eliminovali náklady družstva, došlo k uzavření střediska v Prachaticích, jehož provoz stál přes 100 tisíc Kč ročně a mzdu zaměstnance, který tam musel dojíždět, kdy toto středisko sloužilo pouze k vyřízení drobností prachatickým družstevníkům, přičemž družstevníci ve Vimperku, Volarech, Netolicích, Zdíkově a v ostatních obcích neměli nic podobného k dispozici. Naopak došlo k pronajmutí tohoto střediska, kdy se výnos z pronájmu objeví rovněž v zisku družstva a stává se tak plusovým příjmem fondu oprav bytových domů po odsouhlaseném rozdělení zisku. Dalším úsekem, kde se snažíme náklady družstva ušetřit, jsou náklady na teplo, kdy v těchto dnech probíhá ve správní budově družstva výměna starých rozvodů tepla z osmdesátých let minulého století za nové a v následném roce pak dojde i k výměně starých původních dřevěných oken.

Tímto můžeme s radostí zkonstatovat, že jsme ve ztížených podmínkách vykonali pro naše družstevníky obrovský kus práce, dosáhli všech svých závazků řádně a včas, což bylo potvrzeno i kontrolní komisí, a to díky všem zaměstnancům družstva, kteří i přes to, že sami museli často v zaměstnání zůstávat mimo svoji pracovní dobu nebo pracovat z domova či o víkendu, tak se vždy maximálně snažili ve všech záležitostech vyjít našim družstevníkům vstříc.

Rovněž bychom chtěli alespoň touto formou poděkovat všem družstevníkům, kteří nám osobně, telefonicky nebo e-mailem projevili svoji spokojenost s naší prací, což každého z nás velmi potěšilo.